Kom i kontakt

Utveckling av organisationskultur inom kollektivtrafik

Syftet med uppdraget var att utveckla företagets kultur internt och i gränssnittet med dess samarbetspartners, med det övergripande målet att nå ett ökat resande och nöjdare kunder. Uppdraget, som leddes av Prové, sträckte sig över flera år och involverade fler än 200 personer. Arbetet inleddes med framtagande och implementering av en gemensam värdegrund. Kulturarbetet fortsatte därefter med återkommande mätningar av värdegrundens efterlevnad och kulturens utveckling.

Utifrån mätningarna togs förbättringsåtgärder fram på individ-, grupp- och organisationsnivå. Arbetet ledde till stärkta relationer präglade av tillit och öppenhet, en förbättrad samverkan med samarbetspartners och effektivare sätt nyttja de gemensamma resurserna.