Upplev effekten

 

Digitalisering av hälso- och sjukvård – nyttjande av digital teknik för att lyckas med standardiserade vårdförlopp för cancer i syfte att korta väntetider och skapa en mer jämlik hälso- och sjukvård.

Ökad effektivitet genom digitalisering – utveckling av arbetssätt för att tillgodose organisationens verkliga behov genom utveckling av digitala lösningar och nyttorealisering.

Arbetssätt för journalhantering – upprätta en regiongemensam funktion och förbättrad process för informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården.

Ledningsgruppsutveckling, grupputveckling och chefscoachning inom offentlig verksamhet – utveckling av ledning, medarbetare och arbetssätt. Skapa en organisation som är rustad för ständig förändring med ökad effektivitet, bättre samarbeten och ökad arbetsglädje.

Kunddriven processutveckling – en synlig interaktion mellan kundens totala upplevelse och verksamhetens interna arbetssätt. Identifierar var i verksamhetens leverans det finns nya möjligheter att bättre möta kundens behov i en viss fas. 

Global samverkan för säljarbetet i fordonsindustri – verksamhetsutveckling för att utforma optimerade försäljningsprocesser och införa nytt gemensamt arbetssätt.

Effektivt resursutnyttjande för universitet – organisationsutveckling för utformning och implementering av organisationsförändring med fokus på resursutnyttjande.

Nytt och effektivt arbetssätt för stora organisationer – Behovskartläggning av kontorslokaler enligt aktivitetsbaserat arbetssätt.

Kundvärdeerbjudande i ny marknad för kemikoncern – affärsutveckling med framtidsanalys enligt Blue Oceankonceptet samt utformning av vision och strategier.

Fördubblat resande inom kollektivtrafik – verksamhetsutveckling för att utforma nytt arbetssätt baserat på gemensamma värderingar och affärsmässighet i samarbetet mellan trafikhuvudman och entreprenörer.

Sänkta produktutvecklingskostnader inom fordonsindustri – organisationsutveckling för att nyttja fulla potentialen i global organisation genom nytt gemensamt arbetssätt med effektiv arbetsfördelning och tydliga roller.

Säkerställa framtida marknad för industriföretag – affärsutveckling med framtagning av affärsidé, affärsplan och målstyrning med balanserade styrkort i ny bolagsbildning.

Effektivt samarbete i hela supply-chain-processen i grossistföretag – verksamhetsutveckling för att ta fram och implementera verksamhetsmodell och optimerade huvudprocesser.

Förbättrad prestation på säljavdelning inom energibranschen – organisationsutveckling med profilanalys och verktyg för feedback för personlig utveckling för säljare.

Integration av förvärvat bolag i industrisektorn – affärsutveckling genom effektiviseringar och framtagning av nya affärskoncept i samband med sammangående av två bolag.

Förkortade ledtider och kvalitetssäkrat resultat i produktionsenhet – verksamhetsutveckling med optimerade flöden i produktionsprocessen, kvalitetsfokus och etablerat arbetssätt för ständiga förbättringar.

Ökad effektivitet och upplevd arbetsglädje i industriföretag – verksamhetsutveckling med förbättringsarbete avseende arbetsprocesser och roller.

Ny organisation för trafikhuvudman – organisationsutveckling för att åstadkomma en ny struktur som stöd till processbaserat arbetssätt genom hela verksamheten.

Gemensamt arbetssätt inom flera produktutvecklingsavdelningar – verksamhetsutveckling med utredning och konsekvensanalys inför införande av förändringar, utformning av realiseringsplan samt implementering av förändringar.

Nya processer för rekrytering och kommunikation inom högskola – verksamhetsutveckling för att skapa robusta och kvalitetssäkrade arbetssätt för hela organisationen.

Kvalitetssäkrat utbud för företagshälsovård – affärsutveckling för framtagande av koncept för företagshälsovård baserat på kundbehov och bedömning av marknad och konkurrenssituation.

Sänkta inköpspriser i global inköpsorganisation – verksamhetsutveckling med etablering av global samverkan och gemensamma arbetssätt för att nyttja totala storleken i affärsuppgörelser.

Informationsavdelning föredöme i branschen – verksamhetsutveckling med utformning och etablering av nya arbetssätt för att stärka image, varumärke och kundupplevelse.

Driv och arbetsglädje på informationsavdelning – organisationsutveckling genom framtagning av gemensam värdegrund och personlig utveckling för medarbetarna.

Effektiv ärendehantering i kommun – verksamhetsutveckling för att ta fram standarder för hantering av ärenden utifrån mål avseende likabehandling, transparens och åtkomst till information.

Optimerade processer i ett laboratorium – verksamhetsutveckling baserat på leankonceptet med eliminering av icke värdeskapande aktiviteter samt optimering av processer.

Arbetssätt för ständiga förbättringar inom kommun – organisationsutveckling med etablering av processutvecklingsorganisation med tydliga roller, resurser och ansvar för effektivisering.

Effektiv hantering av IT-stöd inom stor offentlig verksamhet – verksamhetsutveckling genom anpassning av förvaltningsmodell och etablering av arbetssätt för förvaltning.

Ökad prestation på produktionsavdelning – verksamhetsutveckling genom framtagning av effektiva flöden tvärs den funktionella organisationen och rollbeskrivningar.

Globalt gemensamt arbetssätt med stöd av IT-lösning inom produktutveckling – verksamhetsutveckling med situationsanalys, kravställning och genomförande av lösning.

Strategisk styrning inom trafikföretag – verksamhetsutveckling för utveckling av balanserat styrkort och införande av arbetssätt för förvaltning och förädling av konceptet.