Kom i kontakt

Informations- och personuppgiftspolicy

Denna Informations- och personuppgiftspolicy förklarar hur vi på Prové AB (”Prové”) samlar in och använder dina personuppgifter, hur vi behandlar personuppgifter samt vad vi gör för att skydda individens rättigheter och integritet. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@prove.se

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som privatperson, kund eller leverantör, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet och utifrån lagkrav.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Vid kontakt, exempelvis genom ansökan om lediga tjänster, som leverantör, i rollen som företrädare och medarbetare för ett företag eller en organisation som vill nyttja våra tjänster eller genom deltagande på våra kundträffar eller föreläsningar, behandlar vi de personuppgifter som lämnas till oss. Sådana uppgifter kan exempelvis vara:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, företag eller organisation,
 • Betalningsinformation: Faktura- och leveransadress,
 • Ansökningshandlingar: CV med utförda utbildningar, betyg, referenser, eller
 • Webbinformation: IP-adress, cookies och övrig trafikdata

Information vi samlar in om dig

När du kontaktar oss eller använder någon av våra webbtjänster kan det förekomma att vi samlar in personuppgifter om personer som företräder en organisation med vilka vi avser genomföra marknadsförings- eller säljaktiviteter. Sådana uppgifter kan exempelvis vara:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, organisationsnummer, företagsnamn eller organisation,
 • Webbinformation: information som skapas av de cookies som används när du besöker våra webbplatser t.ex. IP-nummer, hur du hittade till vår webb, sidor du besökt på vår webb, längden på ditt besök, om och hur du agerar på kampanjer, och vilka val du gör.

Varför behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för olika ändamål beroende på vilken relation vi har till personen och/eller den organisation som personen företräder. Dessa olika ändamål påverkar hur vi behandlar uppgifterna och på vilken rättslig grund vi behandlar dem. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att kommunicera med dig. Prové behandlar enbart sådana personuppgifter som vi har en laglig grund för att behandla. Ändamålet med behandlingen är huvudsakligen att fullgöra förpliktelser inom vår verksamhet gentemot anställda, kunder och arbetssökande.

Personuppgifter kan även komma att användas vid marknadsföring på grundval av vårt berättigade intresse att upprätthålla en affärsrelation med våra kontakter och därigenom kommunicera med dem, informera om vår verksamhet, bjuda in till evenemang och utveckla verksamheten. Om vi vill behandla personuppgifter för andra ändamål än vad som beskrivs i denna policy, kommer detta att göras först efter att särskilt samtycke inhämtats.

Vad gör vi med din information

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla vår aktiva kundrelation och våra avtal. Vi behandlar personuppgifter för följande syften:

Prové behandlar kontaktuppgifter avseende företrädare för ett företag eller en organisation med vilken Prové har en kundrelation som kan vara presumtiv, aktiv eller vilande. Personuppgifterna samlas in med ändamål att kunna hålla kontakt och samarbeta. För att upprätthålla våra kundförhållanden kan Prové komma att hantera personuppgifter för att tillhandahålla information om vår verksamhet samt genomföra marknadsförings- och säljaktiviteter. Personuppgifter kan komma att behandlas vid administration av våra tjänster och för vår interna verksamhet.

Vi behandlar Person- och kontaktinformation samt Webbinformation (definierat ovan) för att

 • skicka marknadsföring, nyhetsbrev och information om vår verksamhet,
 • kategorisera kunder/potentiella kunder i passande målgrupp som ligger till grund för riktade erbjudanden och information som vi tror är relevant och användbar för den specifika kunden/potentiella kunden, samt i övrigt anpassa kommunikation,
 • följa upp responsen på marknadsförings- och kommunikationsåtgärder t.ex. om du öppnat/läst ett nyhetsbrev,
 • Vi använder också personuppgifter för att skapa statistik som kan hjälpa oss att förbättra våra tjänster, vår marknadsföring och webbsida.

Behandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse att upprätthålla kundrelationer och skapa nya. Vi har också ett berättigat intresse att få information om besökare/använd­are, ge en bra användarupplevelse, bedriva och utveckla vår verksamhet.

För att uppnå dessa ändamål använder vi oss av cookies, spårningstekniker, s k IP tracking. Vi använder oss också av s k lead scoring, vilket inkluderar profilering, och innebär att vi tillskriver en besökare/kund värden baserat på flera attribut t.ex hur de interagerat med webbsidan, nyhetsbrev eller i andra kanaler. Innan du har lämnat kontaktinformation, till exempel i form av anmälan till nyhetsbrev, kommer uppgifterna att vara anonyma, bortsett från IP-adress. När du samtycker till att ta emot information från oss, som via e-post, kommer din e-post att lagras och Webbinformation knytas till detta.

Rättslig grund för behandlingen enligt ovan är intresseavvägning.

Om någon företräder eller arbetar inom ett företag eller en organisation med vilken vi har en pågående affärsmässig förbindelse, såsom ett uppdrag, avtal eller leverantörsförbindelse kan vi komma att behandla personuppgifter med ändamål att fullgöra denna förbindelse.

Rättslig grund för behandlingen enligt ovan är avtal.

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom anställnings-, bokförings- och skattelagstiftning kan Prové komma att behandla personuppgifter för att uppfylla kraven i lagstiftningen.

Rättslig grund för behandlingen enligt ovan är rättslig förpliktelse.

Kommunicera med dig

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om våra tjänster eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t. ex. via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till info@prove.se

Vilka kan vi komma att dela din information till

Vi kan komma att överföra till eller dela din information med, utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets eller myndighetens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Personuppgifter kan också komma att dela uppgifter med dess personuppgiftsbiträden där det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra uppdrag, såsom Provés IT-leverantör. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen.

§  Underkonsulter inom vårt företag

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till underkonsulter för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Informations- och personuppgiftspolicyn.

§  Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

§  Leverantörer

Dina personuppgifter kommer att delas med företag som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss (personuppgiftsbiträden). För närvarande till våra IT- och systemleverantörer som tillhandahåller kundhanteringssystem (CRM-system), e-mailkonton och dokumenthanteringssystem. Vi använder underleverantörer i samband med webbanalys och marknadsföringsåtgärder vilka får del av din data. Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer.

Vad vi INTE kommer att göra med din data

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Var behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar alla personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för och så länge det krävs enligt lag. Personuppgifterna kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Personuppgifter kan också sparas för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla lagkrav avseende t.ex. bokföring och skatt. Personuppgifter gallras enligt fastslagen gallringsrutin. Prové arbetar också löpande med att gallra personuppgifter när de har blivit inaktuella eller när ändamålet för behandlingen har upphört.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

§  Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar s k dataportabilitet).

§  Rätt att återkalla ett samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke till registrering, med verkan från och med återkallelsen.

§  Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

§  Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Du kan också begära att behandlingen begränsas. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

§  Rätt att invända mot behandlingen

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av en intresseavvägning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har även rätt att invända mot automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering) under vissa förutsättningar.

§  Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du har också rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev kan du alltid avregistrera dig genom att följa länken i mailet.

§  Rätt att lämna klagomål

Är du missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet, vilken i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Cookies

Vi använder cookies till våra webbtjänster. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner, optimera din användning av vår webbplats och webbtjänster. Vi använder också cookies för att förbättra din upplevelse, för att hjälpa oss förstå vilken typ av kommunikation du som besökare önskar samt för analys av hur vår hemsida används generellt. Har du frågor om vår användning av cookies så är du välkommen att kontakta oss på info@prove.se

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att få lagra på din dator eller annan motsvarande enhet. Det finns permanenta cookies och så kallade ”session cookies”. Den första sorten lagras på en fil på din dator för en viss tid eller till dess du eller den server som skickat filen raderar den. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när webbplatsen lämnas. Utöver det använder Prové sig av egna cookies och tredjepartscookies. Den förstnämnda sätts av oss själva som innehavare av webbplatsen, den sistnämnda tillhandahålls av tredjepartsleverantörer såsom Facebook och LinkedIn. Utöver ovanstående används specifikt tredjepartscookies för spårning av enhet, om du exempelvis besöker hemsidan från en förflyttande länk i ett nyhetsbrev eller kommer till hemsidan genom sökmotorsförfrågan.

Cookies som används är följande:

Namn Typ Syfte Användningstid
_upsales_uniqueID_session Session cookie Spårar beteende vid ett visst besök på vår hemsida 2 timmar
_upsales_uniqueID_tracker Permanent cookie Spåra beteende på vår hemsida över tid 24 månader
Addthis/SSHS Session cookie Används för delning till sociala medier 30 dagar
_ga Google Session cookie Google analytics Besöksstatistik 24 tim
cookie_notice_accepted Session cookie Används endast för att kolla cookie-inställningar 1 mån
pll_language Session cookie Används för att visa rätt språk på hemsidan 30 dgr

 

Du kan när som helst neka att vi använder cookies. Detta justeras enklast på din egen dator, i webbläsaren. Inaktivering av cookies kan inverka negativt på din upplevelse av vår webbsida och viss funktionalitet på sidan kan också sluta fungera.

Visst innehåll på vår webbsida och delningsverktyg kan vara inbäddat från sociala nätverk, såsom LinkedIn och Facebook. Dessa leverantörer kan i sin tur ges möjlighet att använda cookies på Provés hemsida. Prové har ingen åtkomst till eller möjlighet att påverka dessa cookies eller de personuppgifter och den information som kan komma att samlas in. Det är du som användare av sociala nätverk som behöver kontrollera vad respektive tjänsteleverantör har för hantering av cookies, vilken information som samlas in och hur eventuella cookies från dessa externa parter tas bort eller administreras.

Prové har en kontaktperson som kan informera mera i detalj om hur vi arbetar med personuppgifter och integritetsskydd. Kontaktpersonen kan du nå via e-post: info@prove.se eller via post på Prové AB, Att: Personuppgift, Önnereds Brygga 5, 421 57 Västra Frölunda.


Informations- och personuppgiftspolicyn är senast uppdaterad den 16 mars 2021

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.