Get in touch

Hållbarhet på Prové

Provés bidrag till
hållbar utveckling

På Prové har vi ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i våra beslut och aktiviteter, inom ramen för nationella och internationella lagar och standarder. Vi beaktar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och strävar efter tydlig struktur för hållbara arbetssätt. Genom ISO-certifieringar följer vi branschstandarder och lagkrav. Vi genomför ständiga förbättringar och bevakar perspektiven Kund, Individ och Prové med avseende på hållbarhet och arbetsmiljö. Som medlemmar i CSR Västsverige deltar vi i utbildningar och nätverksträffar för att fortsätta utvecklas.

Fem områden

Målfokuserat
hållbarhetsarbete

Vårt bidrag till hållbar utveckling sammanfattas i fem områden baserade på FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Dessa områden inkluderar klimatarbete, dialog och öppenhet, individens hälsa och personliga utveckling, jämlikhet och mångfald samt hållbar ekonomisk tillväxt och motverkan av korruption:

Fem områden baserade på FN:s globala mål för hållbar utveckling Agenda 2030:

 • Minska vårt ekologiska fotavtryck genom effektiv resursanvändning, medveten konsumtion och återvinning av avfall.
 • Till största möjliga mån välja det mest miljömässigt hållbara alternativet vid inköp av kontorsvaror, tjänster samt vid val av transportmedel.
 • Göra medvetna val av leverantörer och samarbetspartner.

Fem områden baserade på FN:s globala mål för hållbar utveckling Agenda 2030:

1. Att verka för klimatet och främja ett hållbart användande av resurser

 • Minska vårt ekologiska fotavtryck genom effektiv resursanvändning, medveten konsumtion och återvinning av avfall.
 • Till största möjliga mån välja det mest miljömässigt hållbara alternativet vid inköp av kontorsvaror, tjänster samt vid val av transportmedel.
 • Göra medvetna val av leverantörer och samarbetspartner.

1. Att verka för klimatet och främja ett hållbart användande av resurser

2. Att verka för dialog och öppenhet på arbetet

 • Både internt och externt i uppdrag hos våra kunder fostra ett öppet arbetsklimat och bygga en sund verksamhet.
 • Medarbetarnas idéer fångas upp och bidrar till organisationens utveckling.
 • Främja och skydda de människliga rättigheterna och andra förordningar, rättsliga principer och internationella uppförandenormer gällande arbetsrätt.
 • Främja en trygg och säker arbetsmiljö

2. Att verka för dialog och öppenhet på arbetet

3. Att verka för klimatet och främja ett hållbart användande av resurser

 • Förbättra medarbetarnas hälsa och välbefinnande på och utanför arbetet.
 • Aktivt stödja de anställdas strävan efter en sund livsföring.
 • Alla medarbetare ska ha möjlighet till utveckling och utbildning.
 • Våra medarbetare, kunder och övriga intressenter ska känna av ett ständigt lärande.

3. Att verka för klimatet och främja ett hållbart användande av resurser

4. Att verka för jämlikhet, jämställdhet och mångfald

 • Alla arbetstagare ska ha lika rättigheter och villkor samt lika lön för lika prestation.
 • Det ska vara en jämn könsfördelning och spridning av ålder och bakgrund på företaget.
 • Förebygga och förhindra alla typer av trakasserier.
 • Underlätta för alla medarbetare att förena arbete och föräldraskap.

4. Att verka för jämlikhet, jämställdhet och mångfald

5. Att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt i samhället och motverka korruption

 • Göra våra kunders verk-samheter effektivare och bidra till deras lönsamhet.
 • Endast främja hållbara investeringar i linje med FN:s internationella normer kring miljö och etik.
 • Upprätthålla rättvis konkurrens och främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder.
 • Inte delta i några projekt med risk för Prové eller Provés kunder att strida mot principerna i FN:s Global Compact.

5. Att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt i samhället och motverka korruption

Vårt sociala ansvar
– på riktigt

Provés samhällsengagemang Attityd är ett initiativ som arbetar för att barn och ungdomar ska få en trygg miljö där ingen känner sig ensam, utstött eller mobbad. Hittills har Attityd mött ca 10 000 barn och ungdomar inom göteborgsregionen för aktivt arbete mot en god hälsa och välmående.

Attityd stöttar idéburna organisationer som har verksamheter inriktade på barn och unga. Genom Provés erfarenhet inom förändringsledning, verksamhetsutveckling, värdegrundsarbete och individ-, grupp- och ledarutbildning bidrar Attityd med kompetens i syfte att sprida kunskap och metoder som utvecklar organisationer som varje dag arbetar för att barnkonventionen ska bli verklighet för alla barn.

LÄS MER OM HUR ATTITYD KAN STÖTTA ER VERKSAMHET

Vill du veta mer om hållbarhet på Prové? Anna Jensen, VD, och Susanne Holmudden, ansvarig för Attityd, svarar på dina funderingar: