prove.se - Disclaimer


Användarvillkor

Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatsen som tillhandahålls av Prové.

Genom att gå in på Provés webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen godkänner du Användarvillkoren.

Din rätt att använda information på webbplatsen

Allt material som Prové har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke - kommersiellt syfte - förutsätter skriftligt samtycke av Prové.

Ansvarsfriskrivning

Prové garanterar inte i något avseende att den information som presenteras på webbplatsen är fullständig, korrekt eller vid varje tid uppdaterad.

Länkar till och från våra webbplatser

Denna webbplats kan länka till andra webbplatser. Prové är inte ansvarig för hur dessa webbplatser hanterar integritet och personuppgifter samt innehållet på externa sidor.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till Provés webbplatser.

Prové förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Prové förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatsen liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den.

Prové ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.

Kakor (cookies) på Provés webbplats

prove.se använder sig av kakor.

En kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.
prove.se använder sig av kakor för följande syften: se tabell nedan.

Namn Syfte Domän Varaktighet
lang Kommer ihåg ditt spårkval för prove.se prove.se 30 dagar
layout Kommer ihåg om du valt att se den vanliga hemsidan på mobil enhet prove.se 30 dagar

Vill du inte tillåta kakor på din dator/mobila enhet kan du ändra inställningarna i din webbläsares säkerhets- eller sekretessinställningar så att den automatiskt nekar kakor eller informerar om att en webbsida innehåller kakor. Väljer du att inte tillåta kakor kan det innebära att webbplatsen inte fungerar på bästa sätt.

Vill du ha mer information om kakor och lagen om elektronisk kommunikation kan du läsa om det på Post- och telestyrelsens webbplats här.


Skriv ut denna sida

prove.se - Disclaimer


Terms of Use

These terms and conditions (hereinafter Terms and Conditions) are applicable to the website provided by Prové.

By going on to Prové’s website and / or use of the information provided on or through the Site, you agree to the Terms of Use.

Your right to use information on the site

All material that Prové has posted on the website is protected by intellectual property laws. That means, among other things, rendition and reproduction of materials or portions thereof - in addition to downloading for your private use for non - commercial purposes - requires the written consent of Prové.

Disclaimer

Prové does not guarantee in any way that the information presented on the site is complete, accurate, or at any time updated.

Links to and from our sites

This website may link to other websites. Prové is not responsible for how these websites handle privacy and personal data and the content of external websites.

It is allowed to make relocated links, ie links that move the reader to Prové’s websites.

Prové reserves the right to update or modify these Terms of Use. Prové also reserves the right to update or change the site as well as to suspend or otherwise limit the use of it.

Prové is not responsible under any circumstances for any damages directly or indirectly caused by the use of the site.

Cookies on Proves website

prove.se uses cookies.

A cookie is a small text file that the website you visit saves on your computer.
prove.se uses cookies for the following purposes: see table below.

Name Purpose Domain Duration
lang Remembers your track qualifiers for prove.se prove.se 30 days
layout Will remember if you decided to see the regular site on mobile prove.se 30 days

If you want to disallow cookies on your computer / mobile device, you can change the settings of your browser security or privacy settings to automatically reject cookies or inform you that a web page contains cookies. If you choose to not allow cookies, it may mean that the site will not function optimally.

If you want more information about cookies and the Electronic Communications Act, you can read more on the Post and Telecom Agency's website here.


Print this page